СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
(КЛУБНА КАРТА СУБРА)

(информация предоставяна съгласно чл.13 от ОРЗД)


Име и адрес на администратора на лични данни

Алта Мар ООД
гр. София, бул. „България“ № 118, Бизнес център Абакус, ет. 3
Тел.: 02/854 97 01 
ДЛЗЛД:  gdpr_contact@subra.bg


Кои сме ние и какво предлагаме 

Алта Мар ООД е търговско дружество, което предлага на своите клиенти услуга с добавена стойност, изразяваща се в предоставянето на преференциални условия при закупуването на продукти на място в търговски обекти, опериращи под търговска марка „СУБРА“.

Клиентите могат да използват преференциални условия при закупуването на определени стоки или продукти в посочените обекти, въз основа на притежанието на активна клубна карта „СУБРА“ и в съответствие с предвиденото в условията за използването й .

По съществото си това представлява договор с вас, по силата на който Алта Мар ООД ви предоставя преференции („програма за лоялност“) при условие че пазарувате в търговските обекти, обединени от търговската марка СУБРА.

Това съобщение за поверителност се отнася само за използването на клубна карта „СУБРА“ и правата, които вие имате в тази връзка.

В случай, че искате да пазарувате в е-аптеката на адрес – www.subra.bg, моля запознайте се със следното съобщение за поверителност. В него се съдържа и необходимата информация, относно използването на уеб сайта, на който вие регистрирате вашата клубна карта, доколкото конкретна информация, свързана с регистрацията на клиентската карта на този уеб сайт не се съдържа в това съобщение за поверителност.


За какво обработваме вашите лични данни

Законът изисква от нас да определим въз основа на кое законово основание обработваме различни категории лична информация и да ви уведомим за основанията и нашите цели, спрямо всяка категория обработвани лични данни.

Ако основанието, на което обработваме вашата лична информация, вече не е приложимо, ние незабавно ще прекратим обработването на вашите данни.

Ако основанието се промени, тогава, ако това се изисква от закона, ние ще ви уведомим за промяната, както и за всяко ново основание, при което сме установили, че можем да продължим да обработваме вашата информация.

Обработване на лични данни на основание договор или преддоговорни отношения

Когато регистрирате Вашата карта „Субра“, купувате продукт или услуга от нас или по друг начин използвате уеб сайта – www.subra.bg, вие се съгласявате с нашите общи условия,  като това е предпоставка за сключване на договор между вас и нас.

За сключването на този договор, както и за да изпълним задълженията си по него, ние трябва да обработим определена информация, включително такава, която е предоставена от вас. Част от тази информация може да бъде лични данни.

Ние можем да използваме предоставените от вас данни с цел:

 • извършване на продажба или доставка на продукти, които предлагаме;
 • да ви предоставим други съпътстващи услуги;
 • да ви изпратим предложения или съвети относно наши продукти, услуги, включително как да се възползвате в максимална степен от наличните функции при използването на нашия уебсайт.

Ще продължим да обработваме тази информация, докато договорът между нас не приключи или не бъде прекратен, от която и да е от страните, съгласно условията на договора. Възможно е обработката на някои лични данни да продължи с цел спазването на нормативни изисквания (напр. за данъчни цели).

На основание съгласие

Чрез определени действия, които не произтичат от договорни отношения между нас, например когато поискате да ви предоставим повече информация за бизнеса ни, включително за нашите продукти и услуги, посредством директен маркетинг, вие давате съгласието си да обработваме информация, която може да представлява лични данни.

Така например, при използването на клубната карта „Субра“, ние може да обработваме ваши лични данни за целите на директен маркетинг, но само след получаване на вашето съгласие.

Понякога може да дадете вашето съгласие индиректно, като например, когато ни изпратите съобщение по електронна поща, на която основателно очаквате да отговорим.

С изключение на случаите, в които сте съгласни с използването на вашата информация за конкретна цел, ние не използваме вашата информация по начин, който да ви идентифицира лично.

Ние продължаваме да обработваме информацията ви на тази основа, докато не оттеглите вашето съгласие или може основателно да се предположи, че вашето съгласие вече не съществува.

Можете да оттеглите съгласието си по всяко време, като ни информирате. Все пак, ако го направите, може да не успеете да използвате нашия уебсайт или нашите услуги напълно, както до момента на оттегляне. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

На основание законово задължение

Понякога трябва да обработваме информацията ви, за да спазим законово задължение.

Например, може да ни се наложи да предоставяме информация на съдебните органи, ако те поискат това, или ако разполагат със съответен документ - напр. разрешение, заповед за претърсване или съдебно разпореждане.

На основание легитимен интерес

Можем да обработим информация въз основа на наличието на легитимен интерес за вас или за нас. Например, може да обработваме вашите данни за целите на:

 • водене на отчетност за правилното и необходимото администриране на нашия бизнес;
 • оптимизиране на нашите бизнес процеси;
 • анализи на поведението на потребителите;
 • отговор на неизискана комуникация от вас, за която смятаме, че очаквате отговор;
 • защита и утвърждаване на законните права, на която и да е страна;
 • защитаване на вашите интереси, в случаите, в които смятаме, че имаме основание и задължение да го направим.

Възможно е данните ви да бъдат обработени във връзка с придобиване, вливане, разделяне или ликвидиране на компанията или част от нейния бизнес от трети страни, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес.

Също така е възможно данните ви да бъдат обработени в рамките на групата предприятия, към която принадлежи или които принадлежат към Алта Мар ООД, за вътрешни административни цели, като в случая се позоваваме на нашия легитимен интерес. Това включва и хипотези, свързани с използването на сайта www.subra.bg във връзка с регистрацията на вашата карта, при които ваши данни се споделят с фирмата, поддържаща посочения сайт.


Категории данни, които обработваме

Категории данни, които обработваме:

 • Персонални детайли на клиента;
 • Данни за покупки на стоки и услуги от страна на клиента.


Легитимен интерес на администратора или на трета страна

Когато обработваме лични данни, нашият легитимен интерес се основава на:

 • управление на бизнес процесите ни в полза на всички наши служители и/или собственици;
 • оптимизиране на бизнес процесите ни.

 

Получатели или категории получатели на личните ви данни

Това могат да бъдат:

 • Служители на Алта Мар ООД;
 • Обработващи данни от името на Алта Мар ООД;
 • Свързани с Алта Мар ООД предприятия.

(В посочените тук категории се включват и лицата, които обработват данни на уеб сайта, на който се извършва регистрация на клубната карта, както и тези, които обработват данни в обектите, използващи търговската марка „Субра“)


Предаване на данни на трета държава или на международна организация

Алта Мар ООД не предава вашите данни към трета държава или на международна организация.


Срок, за който ще се съхраняват личните данни

Освен ако в настоящото известие за поверителност не е посочено друго, запазваме вашите лични данни само толкова дълго, колкото се изисква от нас:

 • да ви предоставим стоките/услугите, които сте поискали;
 • да спазваме други закони, включително за периода, изискван от данъчни или други публични органи;
 • във връзка с възможен иск или защита в съда.

 

Особени случаи на заличаване на данни

В случай, че вашата клубна карта стане невалидна (в съответствие с условията за използването й), личните данни, свързани с нея и предоставени от вас, ще бъдат заличени. Данните за вашите покупки се заличават и на основание изтичане на възможността за тяхната употреба. Може да се запознаете ТУК!


Право по отношение на дадено съгласие

Вие, като наш клиент, имате право да оттеглите дадените от вас съгласия по всяко време. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.


Права, с които разполагате, във връзка с предоставените от вас лични данни

Вие, като наш клиент, и във връзка с личните данни, които сте ни предоставили, имате  право да изискате от нас достъп до, коригиране или изтриване на ваши лични данни, или ограничаване на обработването им, както и правото да направите възражение срещу обработването на вашите данни, а също така и правото на преносимост на данните.


Правото на жалба до надзорен орган

Вие имате право на жалба до надзорен орган. Надзорен орган в Република България, по смисъла на приложимото законодателство е Комисията за защита на личните данни.


Предоставяне на лични данни

Предоставянето на лични данни произлиза от договорно изискване, с оглед на необходимостта да извършим услугите произхождащи от клубната карта.