Регистрирайте вашата карта за лоялност и печелете кешбек точки!
 
ОБЩИ УСЛОВИЯ

SUBRA PREMIUM CLUB

 

Настоящите общи условия уреждат правилата за получаване и ползване на карта SUBRA PREMIUM CLUB. Издател и собственик на картата е „Алта Мар “ ООД и картата може да се използва само в аптеки Subra. SUBRA PREMIUM CLUB е клиентска програма за лоялност, създадена и организирана за аптеки Subra.

Търговските обекти, участващи в програмата, продуктите и условията, при които важат отстъпките, както и валидните промоции и отстъпки ще бъдат обявени на интернет страницата на аптеки Subra www.subra.bg. Всякакъв вид информация във връзка с карта SUBRA PREMIUM CLUB, членовете могат да получат на електронен адрес: office@subra.bg или във всяка аптека Subra.

Aптеки Subra запазват правото си, по своя преценка да променят настоящите Общи Условия, да прекратяват програмата SUBRA PREMIUM CLUB, както и да блокират издадените карти SUBRA PREMIUM CLUB. Всички решения на аптеки Subra във връзка със SUBRA PREMIUM CLUB, се обявяват публично в интернет страницата www.subra.bg и влизат в сила от датата на обявяването им, ако не е предвидено друго.

Картата SUBRA PREMIUM CLUB е валидна до публикуване на прекратяване на SUBRA PREMIUM CLUB от страна на аптеки Subra или до получаването на заявление от притежателя й за прекратяване. Притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB може по всяко време, с писмено заявление, изпратено чрез електронната поща на електронен адрес: office@subra.bg,  да  напусне SUBRA PREMIUM CLUB и да се откаже от ползването на карта SUBRA PREMIUM CLUB и от всички предимства, които произтичат от нея.

След прекратяването на членството, администраторът на лични данни, се задължава да унищожи всички лични данни на притежателя, отказал се от своята карта SUBRA PREMIUM CLUB.

„Алта Мар “ ООД не може да бъде подведена под отговорност за евентуално възникнали щети, които могат да претърпят притежателите на картата, в случай на технически проблеми или непреодолима сила, която възпрепятства работата на компютърните системи.

 

SUBRA PREMIUM CLUB

 

Всяко физическо лице, отговарящо на изискванията по настоящите Общи условия има правото да се възползва от различните видове отстъпки и промоции при закупуване на продукти от аптеки Subra на територията на страната, валидни към момента на закупуване, ползвайки карта SUBRA PREMIUM CLUB. Притежателите на карта SUBRA PREMIUM CLUB имат възможност да участват и в допълнителни промоции и маркетингови кампании, когато такива са обявени от аптеки Subra, ако отговарят на предвидените условия за участие в тях.

Kарта SUBRA PREMIUM CLUB може да получи всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има постоянен адрес в Република България.

Kарта SUBRA PREMIUM CLUB се предоставя при попълнен и подписан образец в съответната аптека. След създаването на онлайн акаунт притежателите на карта SUBRA PREMIUM CLUB могат да я използват в аптеки Subra.

Онлайн акаунт може да бъде създаден по два начина:

Чрез регистрация през интернет страницата www.subra.bg, с попълването на всички задължителни данни в интернет образеца и с изричното потвърждение, че всички данни, които е посочило лицето, са достоверни и точни и че лицето се съгласява с настоящите Общи условия, както и с обработването на личните му данни. След попълването, на лицето се изпраща имейл, съдържащ линк към интернет страницата на аптеки Subra, който клубният член следва да отвори и по този начин да потвърди имейл адреса си. На посочения адрес, лицето завършва своята онлайн регистрация.

Ако притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB желае, може да отбележи в Образеца, че желае онлайн регистрацията да бъде извършена от администратора на аптеки Subra. В този случай,  лицето следва да предостави актуален имейл адрес, както и да попълни всички данни, които са задължителни за интернет образеца. В рамките на 24 часа на лицето се изпраща имейл, съдържащ линк към интернет страницата аптеки Subra, който то следва да отвори и по този начин да потвърди имейл адреса си. На посочения адрес, лицето завършва своята онлайн регистрация.

Независимо от посочените по-горе условия, аптеки Subra си запазват правото да предоставят на някои лица допълнителни промоции по собствена преценка.

Карта SUBRA PREMIUM CLUB може да предоставя и различни краткосрочни предимства на ползвателите си, които са индивидуално съобразени към личните данни от заявлението за членство и/или към данните за покупките на всеки притежател на карта поотделно.

Карта SUBRA PREMIUM CLUB се регистрира само на едно лице (име, фамилия, пол, населено място, дата на раждане, телефон, мобилен оператор, имейл) и не е възможно издаването на втора карта SUBRA PREMIUM CLUB на същото лице.

 

КАРТА

Карта SUBRA PREMIUM CLUB функционира на принципа на сумирането на стойността на всички покупки.

SUBRA PREMIUM CLUB не участват лекарствени продукти, които се отпускат по лекарско предписание на осование Наредба № 28 от ЗЛАХМ, чл. 2, ал. 4)

Система на генериране на точки:

За всеки 1 лев покупки на конкретни продукти, притежателя на карта SUBRA PREMIUM CLUB получава 2 точки. В никакъв случай картата, броя на точките и правата, произтичащи от тях, не могат да бъдат осребрявани в пари. Точките от всяка покупка се зануляват в картата след изтичане на срок от 24 месеца от датата на покупката, от която са генерирани, ако правата по тях не са генерирани в срок.

 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 1 400 точки, той получава пакет на обща стойност 50 лв. в талони по 10 лв. (5 талона х 10 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 3 000 точки, той получава пакет на обща стойност 100 лв. в талони по 50 лв. (2 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 4 000 точки, той получава пакет на обща стойност 150 лв. в талони по 50 лв. (3 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 5 000 точки, той получава пакет на обща стойност 200 лв. в талони по 50 лв. (4 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 6 000 точки, той получава пакет на обща стойност 250 лв. в талони по 50 лв. (5 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 7 000 точки, той получава пакет на обща стойност 300 лв. в талони по 100 лв. (6талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 8 000 точки, той получава пакет на обща стойност 350 лв. в талони по 50 лв. (7 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 9 000 точки, той получава пакет на обща стойност 400 лв. в талони по 50 лв. (8 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 10000 точки, той получава пакет на обща стойност 500 лв. в талони по50 лв. (10 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 11 000 точки, той получава пакет на обща стойност 550 лв. в талони по 50 лв. (11 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 12 000 точки, той получава пакет на обща стойност 600 лв. в талони по 50 лв. (12 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.
 • Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 14 000 точки, той получава пакет на обща стойност 750 лв. в талони по 50 лв. (13 талона х 50 лв.), които може да използва заедно и поотделно.

Осребряването на талоните предполага като условие показването на картата с едновременно показване на документа за самоличност.

Всеки талон се осребрява заедно с покупка  на стойност по-голяма от тази на талона. Всеки талон е в сила само за една покупка. Ако талоните бъдат осребрени, не е възможно да се направи анулиране на осребряването и връщане на точките.

Карта SUBRA PREMIUM CLUB не е банкова карта или средство за разплащане.

В случаите на изгубена, открадната или повредена карта аптеки Subra блокират същата.

С участието си в SUBRA PREMIUM CLUB и приемането на настоящите Общи Условия всеки член:

(а) декларира, че при попълване на Бланката, предоставя свои собствени лични данни;

(б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни;

(в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие (в съответствие с чл. 4 от ЗЗЛД) личните му данни да бъдат обработвани от аптеки Subra и от посочените в настоящите общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства;

(г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг

(д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.