ОБЩИ УСЛОВИЯ СУБРА ПРЕМИУМ КЛУБ

*в сила от дата 1.08.2023г

Настоящите общи условия уреждат правилата за получаване и ползване на карта SUBRA PREMIUM CLUB. Издател и собственик на картата е „Алта Мар” ООД и картата може да се използва само в аптеки, работещи под търговската марка „Subra аптеки“. SUBRA PREMIUM CLUB е клиентска програма за лоялност, създадена и организирана за аптеки Subra.

Клубната карта може да се заяви дигитално през електронната страница на аптеки Субра www. Subra.bg  чрез QR код. След създаването на онлайн акаунт притежателите на карта SUBRA PREMIUM CLUB могат да я използват във физическите аптеки Subra и при онлайн покупки.

Точките от реализираните покупки се натрупват само след предварително представяне на пластиката или линейния баркод генериран при поискана карта от www.subra.bg

Кешбекът по натрупаните точки може да се използва само във физическите обекти.

Всякакъв вид информация във връзка с карта SUBRA PREMIUM CLUB, членовете могат да получат на електронен адрес: marketing@subra.bg или в във всяка аптеки Subra.

Собственикът на картата  запазва правото си, по своя преценка да променя настоящите Общи Условия, да прекратява програмата SUBRA PREMIUM CLUB, както и да блокира издадените карти SUBRA PREMIUM CLUB в случай,че не отговарят на обявените условия. Всички решения във връзка със SUBRA PREMIUM CLUB, се обявяват публично в интернет страницата www.subra.bg и влизат в сила от датата на обявяването им, ако не е предвидено друго.

Картата SUBRA PREMIUM CLUB е валидна до публикуване на прекратяване на SUBRA PREMIUM CLUB или до получаването на заявление от притежателя й за прекратяване. Притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB може по всяко време, с писмено заявление, изпратено чрез електронната поща на електронен адрес: office@subra.bg,  marketing@subra.bg  или на да напусне SUBRA PREMIUM CLUB и да се откаже от ползването на карта SUBRA PREMIUM CLUB и от всички предимства, които произтичат от нея.

След прекратяването на членството, администраторът на лични данни се задължава да унищожи всички лични данни на притежателя, отказал се от своята карта SUBRA PREMIUM CLUB.

„Алта Мар “  ООД не може да бъде подведена под отговорност за евентуално възникнали щети, които могат да претърпят притежателите на картата, в случай на технически проблеми или непреодолима сила, която възпрепятства работата на компютърните системи.

SUBRA PREMIUM CLUB

Всяко физическо лице, отговарящо на изискванията по настоящите Общи условия има правото да се възползва от различните видове отстъпки и промоции при закупуване на продукти от аптеки Subra на територията на страната, валидни към момента на закупуване, ползвайки карта SUBRA PREMIUM CLUB. Притежателите на карта SUBRA PREMIUM CLUB имат възможност да участват и в допълнителни промоции и маркетингови кампании, когато такива са обявени от аптеки Subra, ако отговарят на предвидените условия за участие в тях.

Kарта SUBRA PREMIUM CLUB може да получи всяко пълнолетно и дееспособно физическо лице, което има постоянен адрес в Република България.

 
Онлайн акаунт може да бъде създаден:

Чрез регистрация през интернет страницата www.subra.bg с попълване на всички задължителни данни в интернет в интернет образеца и с изричното потвърждение,че всички данни които е посочило лицето,са достоверни и точни и че лицето се съгласява с общите условия.както и с обработване на личните му данни.. След попълването на лицето, се изпраща имейл, съдържащ линк към интернет страницата на аптеки Subra, който клубният член следва да отвори и по този начин да потвърди имейл адреса си. На посочения адрес, лицето завършва своята онлайн регистрация.
Карта SUBRA PREMIUM CLUB може да предоставя и различни краткосрочни предимства на ползвателите си, които са индивидуално съобразени към личните данни от заявлението за членство и/или към данните за покупките на всеки притежател на карта поотделно.

Карта SUBRA PREMIUM CLUB се регистрира само на едно лице (име, фамилия,  населено място, телефон, мобилен оператор, имейл) и не е възможно издаването на втора карта SUBRA PREMIUM CLUB на същото лице.

Картата SUBRA PREMIUM CLUB функционира на принципа на сумирането на стойността на всички покупки.

В натрупването на точки по програма SUBRA PREMIUM CLUB не влизат лекарствени продукти,които се отпускат по лекарско предписание на основание Наредба No 28 от ЗЛПХМ,ал.2,ал,4.

В натрупването на точки по програмата SUBRA PREMIUM CLUB  влизат продукти с промоционални и специални

Система на генериране на точки:

- За всеки 1 лев покупки на конкретни продукти, притежателя на карта SUBRA PREMIUM CLUB получава 2 точки. В никакъв случай картата, броя на точките и правата, произтичащи от тях, не могат да бъдат осребрявани в пари.

- Натрупаните точки и неизползваният кешбек се зануляват в картата в  края на всяка календарна година;

- Ако клиентът не е ползвал карта Субра Премиум в продължение на 24 месеца, картата се блокира и обявява за невалидна.

- Картата се маркира в началото на покупките. По Субра Премиум Карта не се натрупват точки, в случай че касовия бон е приключил и картата не е маркирана преди покупката;

Как се генерират точки и кешбек:

Имат три нива на натрупване  на точки и генериране на кешек.  При достигането на съответното ниво точки се генерира кешбекът само за това ниво.

* Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 1 400 точки, той получава кешбек на обща стойност 50 лв.
* Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 2600 точки, той получава  кешбек на обща стойност 100 лв.
* Когато притежателят на карта SUBRA PREMIUM CLUB събере 4 000 точки, той получава кешбек на обща стойност 150 лв.

Как се използва кешбекът:

·         Генерираният кешбек на стойност 50,100 или 150 лв,може да се използва при  една покупка на стойност по-голяма или равна  на кешбека.

Ако стойността на касовия бон е по-голяма от кешбека, клиентът доплаща разликата.

След използването на кешбек на стойност 50лв,100лв или 150 лв, точките генерирали кешбека се зануляват.

Пример: при натрупани 2600 точки вие имате  кешбек от 100 лв. В случай, че го използвате, 2600 точки ще ви се занулят.

Карта SUBRA PREMIUM CLUB не е банкова карта или средство за разплащане.

В случаите на изгубена, открадната или повредена карта, същата се блокира от датата на уведомяване на издателя и собственика на картата.

С участието си в SUBRA PREMIUM CLUB и приемането на настоящите Общи условия всеки член:

(а) декларира, че при попълване на Бланката, предоставя свои собствени лични данни;
(б) декларира, че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни;
(в) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие (в съответствие с чл. 4 от ЗЗЛД), личните му данни да бъдат обработвани от обектите, опериращи под търговската марка Subra аптеки и от посочените в настоящите Общи условия лица за целите и съобразно условията, посочени в същите, включително изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие, личните му данни да бъдат обработвани с автоматични средства;
(г) изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат използвани съгласно настоящите общи условия за целите на директния маркетинг;
(д) декларира, че е запознат с предоставената му възможност по всяко време да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.